Creating products using behavioral knowledge

Learn more about what we do

Our services

What do we specialize in?

Market research

Uncovering hidden user needs through analyzing their behaviors

Design

Creating products that "hook" and serve social purpose

Market entry

Bringing to the market products that delight the users
Project Activities

POSITIVE project

POSITIVE aims to solve loneliness of the seniors caused not by social isolation resulting from immobility - but by a lack of a meaningful purpose in life or disconnection and boredom even when active around people. The goal of the project is to build a platform that will act as a holistic enabler and tool assisting in everyday activities and facilitation of invigorating mental challenges. The project co-financed by the national funding agencies and the European Commission in the AAL 2018 Program. The project budget is 1,788,786 EUR and 945,246 EUR is provided by the funding agencies.

Role in the project: Reall Sp. z o. o. is a project coordinator and cooperates on the project with 6 other international partners. From a technical viewpoint, REALL takes care of a few technology modules especially focusing on the digital experience design. It supports other partners with requirements specifications and mobilizing end-users. Finally, it helps with pilot testing and conducts the project impact estimation. Reall Sp. z o. o. focuses on planning the business implementation and leading the commercialization of the platform in different European countries, at the same time managing the interests of the other partners and acquiring new ones for the efforts.
Project Website
Our story

Starting with great people

Reall Sp. z o. o. is a recent international spin-off SME coming from AI Launchtrack Rockstart Pre-accelerator in Amsterdam. It has a strong expertise in machine and deep learning technologies, combined with deep understanding of seniors’ skills, resulting from a broad research carried out in Europe with SVB (Dutch governmental pension fund) and US, supported by various senior communities. It is fuelled by the start-up spirit coming from schools, like MIT Sloan School of Management or Boston University Questrom School of Business, and solid business aptitude from the top consulting firms, like McKinsey & Company.

Additionally, its employees have experience with sustainability topics, gained by leading companies like Circular Economy Club and other non-profit initiatives. They also possess senior event capabilities from managing southern department of Danish Engineering Union activities and helping to transform it from the least to the most successful region in the whole Denmark. Other experiences include project management of an international team, consisting of Business, Design and Engineering departments, inventing and building an intelligent support device for the elderly, that won an innovation prize in Denmark.
Our contribution

Value creation

Due to the small size, Reall is powerful in employing agile methodologies in its work and quick iterations designs based on end users’ feedback. Reall can add value through (i) high technology software solutions, (ii) market entry strategies, (iii) business plans, (iv) finding partnership opportunities in its vast network.

OGŁOSZENIA

Information only available in Polish / Informacja dostępna tylko w języku polskim
Data publikacji: 1 czerwca 2019r.

Badacz rynku (Umowa B2B)

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2019r.

Sposób składania ofert: mailem (nicole@positive-aal.com) lub osobiście (ul. Pulawska 12/3, 02-566 Warszawa)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Nicole Poltorak (nicole@positive-aal.com, 791 881 880)

Status ogłoszenia: Zakończone

Rodzaj umowy: Umowa B2B

Cel zamówienia: Zamawiający planuje zawiązać umowe o współpracy z danym kandydatem w wymiarze 172h miesięcznie z możliwością zmiany.

Okres zatrudnienia: 2 września 2019r. do końca projektu tj. 31.10.2021r. (z możliwością zmiany zarówno w zakresie zakończenia umowy jak i przedłużenia okresu jej obowiązywania). Zamawiający przewiduje rozliczenia miesięczne, na podstawie stawki godzinowej.

Kategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko Badacz Rynku, niezbędnego do realizacji projektu pt. "Spersonalizowana platforma pomagająca seniorom prowadzić zdrowe, spełnione i aktywne życie”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu AAL 2018.


Zakres obowiązków:

 • działania związane z pozyskiwaniem użytkowników i monetyzacją produktu
 • identyfikowanie i nawiązywanie kontaktów z organizacjami i firmami partnerskimi
 • komunikacja z użytkownikami związana z używaniem platformy
 • wkład koncepcyjny w produkt i strategię


Wiedza i doświadczenie:

 • wymagane jest co najmniej 15-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami biznesowymi
 • wymagane jest co najmniej 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu startupami na wczesnym etapie w roli operacyjnej
 • wymagane jest doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu relacjami z partnerami biznesowymi
 • wymagane jest doświadczenie w pracy z dotacjami europejskimi
 • wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego
 • preferowane jest doświadczenie w obszarze CSR/social impact realizowanym we współpracy z dużym biznesem
 • preferowane jest doświadczenie w wprowadzaniu nowych produktów na rynek
 • preferowane jest doświadczenie w tworzeniu business plan i strategii rozwoju
 • preferowane jest doświadczenie w marketingu i kontakcie z klientem
 • preferowane jest doświadczenie w ankietach konsumenckich
Weryfikacja nastąpi na podstawie CV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na etapie oceny ofert do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w podpisanej umowie z wykonawcą w szczególności w zakresie zmiany terminu jej trwania/realizacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. CV

Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • spełnienie warunku preferowanej wiedzy / doświadczenia – waga 50%,
 • cena netto za jedną godzinę pracy - waga 50%,
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy.

Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w spółce,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.

Data publikacji: 1 września 2019r.

Specjalista ds. Operacji (Umowa zlecenie)

Termin składania ofert: 1 listopada 2019r.

Sposób składania ofert: mailem (nicole@positive-aal.com) lub osobiście (ul. Pulawska 12/3, 02-566 Warszawa)

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Nicole Poltorak (nicole@positive-aal.com, 791 881 880)

Status ogłoszenia: Zakończone

Rodzaj umowy: Umowa zlecenie

Cel zamówienia: Zamawiający planuje zawiązać umowe o współpracy z danym kandydatem w wymiarze 30h miesięcznie z możliwością zmiany.

Okres zatrudnienia: 2 grudnia 2019r. do końca projektu tj. 31.10.2021r. (z możliwością zmiany zarówno w zakresie zakończenia umowy jak i przedłużenia okresu jej obowiązywania). Zamawiający przewiduje rozliczenia miesięczne, na podstawie stawki godzinowej.

Kategoria ogłoszenia: Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia: Warszawa


Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydata na stanowisko Specjalista ds. Operacji, niezbędnego do realizacji projektu pt. "Spersonalizowana platforma pomagająca seniorom prowadzić zdrowe, spełnione i aktywne życie”. Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu AAL 2018.


Zakres obowiązków:

 • wspieranie koordynacji i kolaboracji konsorcjum, kontakt z instytucjami partnerskimi
 • monitorowanie postępów realizacji projektu (KPI), upewnianie się, że zadania projektowe są wykonywane w należytym czasie i budżecie
 • prowadzenie monitoringu wskaźników realizacji projektu
 • tworzenie okresowych raportów, sprawozdań, i zbieranie wyników realizacji projektu
 • przygotowywanie planów zarzadzania projektem, ryzykiem i jakością


Wiedza i doświadczenie:

 • wymagane jest doświadczenie w przygotowywaniu raportów okresowych
 • wymagane jest doświadczenie w monitorowaniu projektów międzynarodowych
 • wymagana jest biegła znajomość języka angielskiego
 • preferowane jest doświadczenie w obszarze zbierania i analizowania danych
 • preferowane jest doświadczenie w zarządzaniu komunikacją w międzynarodowych zespołach
 • preferowana są dobre umiejętności komunikacyjne
Weryfikacja nastąpi na podstawie CV. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferentów na etapie oceny ofert do przedstawienia dodatkowych dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie.

Warunki zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania zmian w podpisanej umowie z wykonawcą w szczególności w zakresie zmiany terminu jej trwania/realizacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:
1. CV

Ocena oferty:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji - wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

 • spełnienie warunku preferowanej wiedzy / doświadczenia – waga 50%,
 • cena netto za jedną godzinę pracy - waga 50%,
Zamawiający po dokonaniu oceny nadesłanych ofert zaproponuje oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy.

Wykluczenia:
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów w spółce,
b) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
c) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferta złożona przez Oferenta, który podlega wykluczeniu, zostaje odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań.